KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla MERİ KRUTZO MÜCEVHER LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, ŞİRKET tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet sitesinde yer alan Meri Krutzo Mücevher Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, internet sitesinde yer alan Meri Krutzo Mücevher Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz Meri Krutzo Mücevher Limited Şirketi Tarafından;

 • Meri Krutzo Mücevher Limited Şirketi Web Siteleri İletişim Formları
 • İş Başvuru Formları vb.

Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı internet sayfasından ulaşabileceğiniz Meri Krutzo Mücevher Limited Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ  AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu Meri Krutzo Mücevher Limited Şirketi (“Şirket’’) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu belge, KVKK’nun 10. Maddesi çerçevesinde, işlenecek kişisel verileriniz hakkında sizleri aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, Şirket ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık verileriniz Şirket tarafından, Şirket’in yurt, barınma, bakım ve yardım hizmetlerinden yararlanmanız halinde, bu hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve program kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilmenize yardımcı olunabilmesi amacıyla KVKK’nın 6. maddesindeki şartlara uygun olarak, açık rızanız alınarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK madde 6/2 uyarınca özel nitelikli kişisel veriler kural olarak veri sahibini açık rızası olmaksızın işlenemez. Bununla birlikte, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz başta elektronik ortamdaki formlar ve bu formlara ekleyeceğiniz belgeler olmak üzere, yazılı/sözlü iletişim, elektronik posta, faks, telefon, posta, kurye, elden teslim gibi yöntemlerle toplanabilmektedir.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerindeki şartlara uygun olarak, yukarıda belirtilen işleme amacı kapsamında Şirket tarafından hastaneler, aile hekimlikleri, sağlık kuruluşları, eczaneler, İstanbul Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve diğer tüm ilgili kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK’nun 13. Maddesi gereğince Şirket’e iletebilirsiniz. Talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Şirket tarafından söz konusu tarifedeki ücret alınacaktır.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 • Başvuru Yöntemi
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, ilgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza dair taleplerinizi Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Meri Krutzo Mücevher Limited Şirketi (“Şirket”) iletebilirsiniz.

  BAŞVURU YÖNTEMİ

  BAŞVURU YAPILACAK ADRES

  BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

  Yazılı Başvuru

  Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

  Altunizade Mah. Tophanelioglu Cad. No: 6 /1   İç Kapi

  No: 2 Üsküdar/ Istanbul

  Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

  Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

  Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle


       info@merikrutzo.com

  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

  Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

  Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle


  info@merikrutzo.com  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

   

   

 • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
 •  

  Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve ilgili kişi olarak kimliğinizi doğrulayabilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

  Ad-Soyad

  :

  T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

  :

  Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

  :

  Cep Telefonu

  :

  Telefon Numarası

  :

  Faks Numarası

  :

  E-posta Adresi

  :

   

 • Şirketimiz İle İlişkiniz
 • Lütfen yandaki seçeneklerden birini işaretleyin veya “Diğer” seçeneğinde belirtin.

  • Çalışan Adayı
  • Tüketici
  • Çalışan/Stajyer
  • Tüketici Adayı
  • Eski Çalışan
  • Ziyaretçi
  • Tedarikçi Çalışanı
  • Tedarikçi Yetkilisi
  • Diğer

   

 • Talep Konusu
 •  

  Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Başvuru konusuna ilişkin başkaca bilgi ve belgeler de başvurunuza eklenmelidir.

   

   


  Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

  □ Yanıtın 2. bölümde belirttiğim posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

  □ Yanıtın 2. bölümde belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

  □ Yanıtın 2. bölümde belirttiğim faks numarama gönderilmesini istiyorum.

  Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirket’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

  İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirket’in başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve talebimin karşılanmasında yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatılmış olduğumu beyan ve kabul ederim.

 • Başvuruda Bulunan İlgili Kişi
 • Adı-Soyadı

  Başvuru Tarihi

  İmza